Chính sách Bảo mật này mô tả các chính sách và thủ tục của Chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn khi bạn sử dụng Dịch vụ và cho bạn biết về quyền riêng tư của Bạn và cách luật pháp bảo vệ bạn.

Chúng tôi sử dụng dữ liệu Cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Bằng Cách sử dụng Dịch vụ, Bạn đồng ý thu thập và sử dụng thông tin theo Chính sách Bảo mật này.

Giải thích và Định nghĩa
Giải thích

Các từ mà chữ cái đầu tiên được viết hoa có nghĩa được xác định trong các điều kiện sau. Các định nghĩa sau đây sẽ có cùng ý nghĩa bất kể chúng xuất hiện ở số ít hay số nhiều.

Định nghĩa

Đối với Các mục đích Của Chính Sách Bảo mật này:

Tài khoản có nghĩa là một tài khoản duy nhất được tạo để bạn truy cập Dịch vụ hoặc các bộ phận Của Dịch vụ của chúng tôi.
Kinh doanh, với MỤC đích CỦA CCPA (Đạo luật Bảo mật Người Tiêu dùng California), đề cập Đến Công ty là pháp nhân thu thập thông tin cá nhân Của Người Tiêu Dùng và xác định mục đích và phương tiện xử lý thông tin cá nhân Của Người Tiêu dùng, hoặc thay mặt cho thông tin đó được thu thập và một mình, hoặc cùng với những người khác, xác định mục đích và phương tiện xử lý thông tin cá nhân của người tiêu dùng, hoạt động kinh doanh Ở Bang California.
Công ty (được gọi là “Công Ty”,” Chúng Tôi”,” Chúng Tôi “hoặc” Của Chúng Tôi ” Trong Thỏa thuận này) đề cập đến PrivacyPolicies.com trang web.Với mục đích CỦA GDPR, Công ty là Bộ Điều khiển Dữ liệu.
Người tiêu dùng, với mục đích CỦA CCPA (Đạo luật Bảo mật Người Tiêu dùng California), có nghĩa là một thể nhân là Cư dân California. Một cư dân, như được định nghĩa trong luật, bao gồm (1) mọi cá nhân ở HOA kỳ cho mục đích tạm thời hoặc tạm thời, và (2) mọi cá nhân cư trú TẠI HOA kỳ ở bên ngoài HOA kỳ cho mục đích tạm thời hoặc tạm thời.
Cookie là các tệp nhỏ được đặt trên máy tính, thiết bị di động hoặc bất kỳ thiết bị nào khác của một trang web, chứa các chi tiết về lịch sử duyệt web của bạn trên trang web đó trong số nhiều mục đích sử dụng của nó.
Bộ Điều Khiển dữ liệu, cho CÁC mục đích CỦA GDPR (Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung), đề cập Đến Công ty là pháp nhân một mình hoặc cùng với những người khác xác định mục đích và phương tiện xử lý Dữ liệu Cá nhân.
Thiết bị có nghĩa là bất kỳ thiết bị nào có thể truy cập Dịch vụ như máy tính, điện thoại di động hoặc máy tính bảng kỹ thuật số.
Do Not Track (DNT) là một khái niệm đã được thúc đẩy bởi CÁC cơ quan quản lý CỦA HOA kỳ, đặc biệt Là Ủy ban Thương mại Liên bang Hoa kỳ (FTC), để Ngành Công nghiệp Internet phát triển và thực hiện một cơ chế cho phép người dùng internet kiểm soát việc theo dõi các hoạt động trực tuyến của họ trên các trang web.
Facebook Fan Page là một hồ sơ công khai có tên PrivacyPolicies Facebook Fan Page được tạo riêng bởi Công ty trên Mạng Xã Hội Facebook, có thể truy cập từ https://www.facebook.com/PrivacyPoliciescom-1641117666139253/
Dữ liệu cá nhân là bất kỳ thông tin nào liên quan đến một cá nhân được xác định hoặc nhận dạng.Đối với MỤC đích GDPR, Dữ liệu Cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào liên quan đến bạn như tên, số nhận dạng, dữ liệu vị trí, số nhận dạng trực tuyến hoặc đến một hoặc nhiều yếu tố cụ thể cho bản sắc thể chất, sinh lý, di truyền, tinh thần, kinh tế, văn hóa hoặc xã hội.Đối với MỤC đích CỦA CCPA, Dữ liệu Cá nhân có nghĩa là bất kỳ thông tin nào xác định, liên quan, mô tả hoặc có khả năng được liên kết hoặc có thể được liên kết hợp lý, trực tiếp hoặc gián tiếp với bạn.
Bán, với MỤC đích CỦA CCPA (Đạo luật Bảo mật Người Tiêu dùng California), có nghĩa là bán, cho thuê, phát hành, tiết lộ, phổ biến, cung cấp, chuyển nhượng hoặc giao tiếp bằng miệng, bằng văn bản hoặc bằng điện tử hoặc các phương tiện khác, thông tin cá nhân Của Người Tiêu dùng cho một doanh nghiệp khác hoặc bên thứ ba để xem xét tiền tệ hoặc có giá trị khác.
Dịch vụ đề cập Đến Trang web.
Nhà Cung cấp dịch vụ có nghĩa là bất kỳ thể nhân hoặc pháp nhân nào xử lý dữ liệu thay Mặt Cho Công ty. Nó đề cập đến các công ty hoặc cá nhân bên thứ ba được Công ty tuyển dụng để tạo điều kiện Thuận lợi Cho Dịch vụ, cung cấp Dịch vụ thay Mặt Cho Công ty, thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc hỗ trợ Công ty phân tích Cách Sử dụng Dịch vụ. Với mục đích CỦA GDPR, Các Nhà Cung cấp Dịch vụ được coi là Bộ Xử lý Dữ liệu.
Dữ liệu sử dụng đề cập đến dữ liệu được thu thập tự động, được tạo ra bởi việc sử dụng Dịch vụ hoặc từ chính cơ sở Hạ tầng Dịch vụ (ví dụ: thời lượng truy cập trang).
Bạn có nghĩa là cá nhân truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, hoặc công ty hoặc pháp nhân khác thay mặt cho cá nhân đó đang truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ, nếu có.Theo GDPR (Quy định Bảo vệ Dữ liệu Chung), Bạn có thể được gọi Là Chủ Thể Dữ liệu hoặc người Dùng như bạn là cá nhân sử dụng Dịch vụ.
Thu thập Và Sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn
Các Loại Dữ Liệu Được Thu Thập
Dữ Liệu Cá Nhân

Trong Khi sử dụng Dịch vụ Của chúng tôi, Chúng tôi có thể yêu cầu Bạn cung cấp cho chúng tôi một số thông tin nhận dạng cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận Dạng bạn. Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn ở:

Địa chỉ Email
Tên và họ
Số điện thoại
Địa chỉ, Tiểu Bang, Tỉnh, MÃ QUỐC GIA / BƯU chính, Thành phố
Dữ Liệu Sử Dụng
Dữ Liệu Sử Dụng

Dữ liệu sử dụng được thu thập tự động khi sử dụng Dịch vụ.

Dữ liệu sử dụng Có thể bao gồm thông tin như Địa chỉ Giao thức Internet Của Thiết bị (ví dụ: ĐỊA chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang Dịch vụ của Chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày truy cập của bạn, thời gian dành cho các trang đó, số nhận dạng thiết bị

Khi bạn truy cập Dịch vụ bằng hoặc thông qua thiết bị di động, Chúng tôi có thể tự động thu thập một số thông tin nhất định, bao gồm nhưng không giới hạn ở loại Thiết bị di động bạn sử dụng, ID duy nhất của THIẾT bị di động, địa chỉ IP của thiết bị di động, hệ điều hành di động

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin mà trình duyệt của bạn gửi bất cứ khi nào bạn truy cập Dịch vụ của chúng tôi hoặc khi bạn truy cập Dịch vụ bằng hoặc thông qua thiết bị di động.

Công nghệ theo dõi Và Cookie

Chúng tôi sử dụng Cookie và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động Trên Dịch vụ của chúng tôi và lưu trữ một số thông tin nhất định. Các công nghệ theo dõi được sử dụng là đèn hiệu, thẻ và tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin cũng như cải thiện và phân tích Dịch vụ của chúng tôi. Các công Nghệ Chúng tôi sử Dụng có thể bao gồm:

Cookie Hoặc Cookie Trình Duyệt. Cookie là một tệp nhỏ được đặt trên thiết bị của bạn. Bạn có thể hướng dẫn trình duyệt của Mình từ chối tất cả Cookie hoặc cho biết Khi Nào Cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận Cookie, bạn có thể không thể sử dụng một số phần Của Dịch vụ của chúng tôi. Trừ khi bạn đã điều chỉnh cài đặt trình duyệt của mình để Nó từ chối Cookie, Dịch vụ của chúng tôi có thể sử dụng Cookie.
Đèn Hiệu Web. Một số phần Nhất định Của Dịch vụ và email của chúng tôi có thể chứa các tệp điện tử nhỏ được gọi là đèn hiệu web (còn được gọi là gif rõ ràng, thẻ pixel và gif một pixel) cho Phép công ty, ví dụ, đếm người dùng đã truy cập các trang đó hoặc mở email và cho các số liệu thống kê trang web liên quan khác (ví dụ: ghi lại mức độ phổ biến của một phần nhất định và xác minh tính toàn vẹn của hệ thống và máy chủ).

Cookie có thể Là Cookie” Liên tục “hoặc” Phiên”. Cookie liên tục vẫn còn trên máy tính cá nhân hoặc thiết bị di động của bạn khi bạn ngoại tuyến, Trong khi Cookie Phiên bị xóa ngay khi bạn đóng trình duyệt web của mình.

Chúng tôi sử dụng Cả Cookie Phiên Và Cookie Liên tục cho các mục đích được nêu dưới đây:

Cookie cần thiết / Thiết Yếu Loại: Cookie Phiên Được Quản lý bởi: UsPurpose: Những Cookie này rất cần thiết để cung cấp cho bạn các dịch vụ có sẵn thông qua Trang web và cho phép bạn sử dụng một số tính năng của Nó. Chúng giúp xác thực người dùng và ngăn chặn việc sử dụng tài khoản người dùng gian lận. Nếu Không có Các Cookie này, các dịch vụ Mà bạn đã yêu cầu không thể được cung cấp và Chúng tôi chỉ sử dụng Các Cookie này để cung cấp cho bạn các dịch vụ đó.
Cookies Policy / Notice Acceptance CookiesType: Persistent Cookiesđược Quản lý bởi: UsPurpose: Những Cookie này xác định xem người dùng có chấp nhận sử dụng cookie trên Trang web hay không.
Chức Năng CookiesType: Cookie Liên Tục Được Quản lý bởi: UsPurpose: Những Cookie này cho phép chúng tôi ghi nhớ các lựa chọn Bạn thực hiện khi bạn sử dụng Trang web, chẳng hạn như ghi nhớ chi tiết đăng nhập hoặc tùy chọn ngôn ngữ của bạn. Mục đích của Các Cookie này là cung cấp cho Bạn trải nghiệm cá nhân hơn và để tránh Bạn phải nhập lại tùy chọn của mình mỗi khi bạn sử dụng Trang web.
Tracking and Performance CookiesType: Persistent Cookiesadministred by: Third-PartiesPurpose: Những Cookie này được sử dụng để theo dõi thông tin về lưu lượng truy cập Vào Trang web và cách người dùng sử dụng Trang web. Thông tin được thu thập thông qua Các Cookie này có thể trực tiếp hoặc gián tiếp xác định bạn là khách truy cập cá nhân. Điều này là do thông tin được thu thập thường được liên kết với mã định danh giả được liên kết với thiết bị bạn sử dụng để truy cập Trang web. Chúng tôi cũng có thể sử dụng Các Cookie này để kiểm tra các trang, tính năng hoặc chức năng Mới của Trang web để xem người dùng của chúng tôi phản ứng với chúng như thế nào.

Để biết thêm thông tin về cookie chúng tôi sử dụng và các lựa chọn của bạn liên quan đến cookie, vui lòng truy cập Chính sách Cookie của chúng tôi hoặc phần Cookie Trong Chính sách Bảo mật của chúng tôi.

Sử Dụng Dữ Liệu Cá Nhân Của Bạn

Công ty có Thể sử Dụng Dữ liệu Cá nhân cho các mục đích Sau:

Để cung cấp Và duy trì Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm theo dõi việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi.
Để quản lý Tài khoản của bạn: để quản lý đăng ký của bạn với tư cách là Người dùng Dịch vụ. Dữ liệu Cá nhân Bạn cung cấp có thể cung cấp cho bạn quyền Truy cập vào các chức năng Khác nhau của Dịch vụ có sẵn cho Bạn với tư cách là người dùng đã đăng ký.
Để thực hiện hợp đồng: việc phát triển, tuân thủ và thực hiện hợp đồng mua bán các sản phẩm, mặt hàng hoặc dịch vụ Bạn đã mua hoặc của bất kỳ hợp đồng nào khác với Chúng tôi thông qua Dịch vụ.